• Home
 • Donation Area
 • GuestBook
 • Augury Zone
 • Wong Tai Sin
 • Emperor Guan
 • Contact Number
 • Time Omen
  Tools
 • Chinese Converter
 • Check Your IP Address
 • 網站遷移公告
  本站的占卜程式已經搬遷到新網址 ANDY.HK 啦,下次可直接到 ANDY.HK 作占卜。謝謝您一直以來的關注。
  第58簽 上吉 古人占驗:蘇秦背劍
  蘇秦三寸足平生。富貴功名在此行。
  更好修為陰騭事。前程萬里自通亨。

  自■有

  聖意:
  病即安。訟決勝。行人回。婚宜定。
  孕生男。家道盛。積陰功。福來應。

  來■自

  功名:此考不虛 老天鑒君 確有用心 必有題榜
  六甲:身心俱全 受之輕鬆 莫輕心耶 可獲龍子
  求財:時運之至 百事順遂 把握現在 當有大收
  婚姻:一見鍾情 兩造三思 可結之緣 成連理枝
  晨牧:農牧並茂 難得豐年 儲之善之 必有後望
  失物:貴重之物 傳家之寶 街有著落 速去可也
  生意:押之即中 時來運轉 珍惜此時 叵浪費耶
  丁口:上旺盛時 時勢所迫 各分東西 及時謀合
  出行:即可行也 唯途中行 千萬小心 免遇災厄
  疾病:小恙於身 叵輕心之 年紀已高 留心為要
  官司:伊人凶霸 退之三思 寬恕伊人 不是敗陣
  時運:最高之時 積善為要 友朋多也 自動牽成

  東坡解:
  凡百謀望。遠行則吉。求財必豊。求名必得。
  更行好事。以助陰騭。富貴榮華。始自今日。

  豊■豐

  碧仙註:
  孕則生男財則遂。功名到底可相期。
  作事有成終有望。凡人皆可問謀為。

  解曰:
  此籤只宜謹慎。不可強為。防有口舌之憂。
  莫聽人言。方可無事。婚宜定。訟決勝。病遇良醫即愈。
  凡謀望遠行則吉。求財豊原。功名必得。要修陰德。自然福祿全成。

  釋義:
  蘇秦憑三寸舌佩相印。謂以口舌得官也。(憑三寸舌本作坤二寸占)
  占者得此。主賴口才之助。富貴可得。
  但當修為陰騭。則前程遠大。萬里者遠大之意。
  凡事當遂行勿遲疑。謹慎自守。不可欺詐。卻得無虞。
  問事與病。遇蘇秦二姓之人則吉。名利遠行可得。鄉邦未遂。

  故事及記載:
  ■蘇秦背劍
  戰國。蘇秦既說秦不行。乃歸家發憤苦讀。研究太公陰符。
  學成即指秦往說趙王。以合從拒秦。起王大悅。
  為治裝并說齊楚魏。趙王乃秦。竟佩六國相印。
  使秦兵十五年不敢出函谷關。

   
  請按此返回「關聖帝君線上靈簽首頁」或「抽下一支簽」。