• Home
 • Donation Area
 • GuestBook
 • Augury Zone
 • Wong Tai Sin
 • Emperor Guan
 • Contact Number
 • Time Omen
  Tools
 • Chinese Converter
 • Check Your IP Address
 • 網站遷移公告
  本站的占卜程式已經搬遷到新網址 ANDY.HK 啦,下次可直接到 ANDY.HK 作占卜。謝謝您一直以來的關注。
  第19簽 上吉 古人占驗:劉智遠得岳氏
  嗟子從來未得時。今年星運頗相宜。
  營求動作都如意。和合婚姻誕貴兒。

  聖意:
  作事吉。名利遂。婚姻成。訟得理。
  孕生貴。行人至。病易安。皆吉利。

  功名:今決定年 再勤辛苦 十年寒窗 終獲償願
  六甲:注意調適 大有助益 終獲麟兒 可欣呵賀
  求財:眼光遠見 必有肋也 時勢助之 必有大獲
  婚姻:兩合之意 建家美滿 珍惜些噸 百年偕老
  農畜:多年辛勞 今年結果 終於綻放 喜在心頭
  失物:失在西北 循北向去 必有跡象 耐心等待
  生意:多年願望 一旦成功 豈可若狂 宜守之也
  丁口:與年增旺 合和為要 各有所司 和樂融融
  出行:可也可去 途中小心 以保平安 是最要者
  疾病:雖是嚴重 幸遇華陀 悉心治之 終獲治痊
  官司:心地善良 從未害人 天理昭昭 終獲勝訴
  時運:開春好轉 年中皆順 珍惜今年 儲之存之

  東坡解:
  久困沉埋。時運今泰。作事有成。名利俱快。
  更無阻滯。宜為買賣。士人占之。前程遠大。

  碧仙註:
  時來時去有其時。但要平心任所為。
  自此謀為皆遂意。孕生貴子時宗枝。


  時來時去本參差。時運亨通任所為。
  財祿科名皆遂意。婚姻嗣息總相宜。

  解曰:
  此籤不問貴賤。皆有和合之象。謀為各事。從今以後可成就也。

  釋義:
  作客經紀吉。營與人索取吉。求要為此事吉。動力為此事吉。(吉本作曰)
  作凡事。交秋來新運。自然無阻。無子者得子。無官者得官。
  始雖頗相宜。終則滔滔順也。
  從來未得時。有兩義。占者在得意之日。反不應。此在失意之日。許應此。
  又當推年命歲運相合。詩意為美。

  故事及記載:
  ■劉智遠得岳氏
  劉智遠(知遠)。沙陶(沙陀)人。
  初為節度使。岳彥真軍校時。彥真奇其相貌。以女妻焉。
  後仕晉。為邠州太原節度。契丹滅晉。中原無主。
  智遠乃即帝位。改國曰后漢。仍稱天福而不改元。

   
  請按此返回「關聖帝君線上靈簽首頁」或「抽下一支簽」。