• Home
 • Donation Area
 • GuestBook
 • Augury Zone
 • Wong Tai Sin
 • Emperor Guan
 • Contact Number
 • Time Omen
  Tools
 • Chinese Converter
 • Check Your IP Address
 • 網站遷移公告
  本站的占卜程式已經搬遷到新網址 ANDY.HK 啦,下次可直接到 ANDY.HK 作占卜。謝謝您一直以來的關注。
  第16簽 下下 古人占驗:王祥臥冰
  官事悠悠難辨明。不如息了且歸耕。
  傍人煽惑君休信。此事當謀親弟兄。

  傍■旁

  聖意:
  訟難明。和為貴。名利無。行人至。
  婚未成。病有祟。財莫貪。終無利。

  名利■功名

  功名:壯志凌雲 惟不合君 仕途無緣 不如改行
  六甲:今年無望 先調吾身 必有望也 明春可獲
  求財:財人人欲 爾亦孔急 不慌不忙 逐步為營
  婚姻:兩意不合 何必強湊 久時明之 噬臍無及
  農牧:千方百計 施展抱負 惟時不予 命中註定
  失物:去之不回 已明顯也 不必費心 新置可也
  生意:見繼母景 一計出之 阻力即至 暫守之可
  丁口:門庭冶漠 來自有因 不必嘆氣 有旺盛日
  出行:行之不宜 不如守舊 方可有得 不能逞強
  疾病:久病成醫 成之自治 反貽誤事 必省思之
  官司:伊人凶霸 加之君軟 速求軍師 為君料理
  時運:掉入谷底 修之吾心 心存善時 方可爬升

  東坡解:
  訟事未決。且宜從和。傍人煽惑。平地風波。
  慎勿輕信。自投網羅。謀之兄弟。誰能奈何。

  碧仙註:
  埋頭莫向前。時違休怨天。
  貴人垂手援。亨通到百年。

  援■接

  解曰:
  此籤訟事未辨。以和為貴。名利全無。婚姻未當。
  凡有謀望。且待時來。有人煽惑。勿輕信也。

  釋義:
  問訟顯然宜和。士人占之。功名未遂。
  官員占之。主難進步。有礙前程。
  蓋明有神非。幽有鬼責。財利難求。營謀寡效。
  凡事待時。不宜聽信讒人。萋菲之說。
  兄弟謂至親之人。當謀之以決疑惑也。

  故事及記載:
  ■王祥臥冰
  晉。王祥字伏徵。臨沂人。性至孝。事繼母極恭。
  謹母欲食生魚。天寒冰凍。祥赤身臥於冰上。求之。
  其冰立解。得雙鯉。持歸。人以為孝感云。
  後官至太保。進公爵。

   
  請按此返回「關聖帝君線上靈簽首頁」或「抽下一支簽」。